goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Urgentie

Een huishouden dat door een persoonlijke noodsituatie zeer dringend andere woonruimte nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Aanvragers met een heffingsloon­ van het huishouden (loon op de jaaropgave(n)) van in totaal meer dan € 36.798,-- per jaar, ko­men niet voor urgentie­verlening in aanmerking. Het vervullen van de wens voor die éne zo gewilde woning (buurt, woning­ty­pe, huurni­veau etc.) via een urgen­tieverklaring is niet mo­gelijk. Uitgangspunt bij urgentie is om bin­nen zes maanden maximaal tweemaal een pas­sende woning aan te bie­den die minimaal no­dig is voor de oplos­sing van het urgente huisves­tingsprobleem.

De afgegeven woningindicatie bevat daartoe de volgende elementen: kameraan­tal, huur­prijs, termijn, regiodeel (ge­meente) en eventueel een specifieke woningtypering bij medische huisves­tingsproble­matiek.

Urgentiegrond
Een woningzoekende komt voor een urgentieverklaring in aanmerking, als hij of zij aan alle voorwaarden voldoet die bij een van onderstaande urgentiegronden worden genoemd:

1. Medische gronden
2. Onbewoonbaarheid van de woonruimte
3. Woonlasten
4. Geweld of bedreiging
5. Afhankelijkheid van instellingen of personen in één van de regiogemeenten
6. Doorstroming uit opvanginstellingen
7. Resocialisatie 

In alle gevallen is het nodig dat men aan een aantal strikt omschreven eisen voldoet. Ook is het nodig ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woonnet-Rijnmond.

Aanvraagkosten
Regiogemeenten brengen voor iedere urgentieaanvraag € 35,00 in rekening. Ook is het mogelijk dat een bijdrage voor de kosten van de medische keuring wordt gevraagd. Deze bedragen ontvangt u niet terug.

Wilt u in aanmerking komen voor een urgentie voor een woning binnen de S­tadsregio? Urgentie kunt u aanvragen bij de woningcorporatie in de eigen woonplaats. De woonplaats dient te liggen in de Stadsregio Rotterdam. Als uw woonplaats buiten de Stadsregio Rotterdam ligt, kan alleen urgentie worden aangevraagd op grond van afhankelijkheid van instellingen of personen in één van de regiogemeenten.

Alleen indien u in Rozenburg of buiten de Stadsregio Rotterdam woont, kunt u een ur­gentie aanvragen bij Ressort Wonen, Juliana van Stolberglaan 7 te Rozenburg. Het maken van een afspraak is noodzakelijk! U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de medewerkers van team Woonservice, telefoon (0181) 25 20 99.
Voor verder informatie: www.suwr.nl. U kunt ook de informatiebrochure downloaden.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A