goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Governance

Governancestructuur Ressort Wonen

Hieronder wordt verstaan het geheel van regels op grond waarvan Ressort Wonen als stichting wordt bestuurd, besluiten worden genomen en hoe beleid tot stand komt. Verder wordt beschreven hoe voor belanghebbenden op een zo inzichtelijk mogelijke wijze verantwoording wordt afgelegd over de bevoegdheden van de bestuurder van Ressort Wonen en de wijze waarop door de Raad van Commissarissen inhoud wordt gegeven aan het uitoefenen van het interne toezicht.

Het bestuur en het toezicht daarop is bij Ressort Wonen geheel geregeld volgens de eind 2006 door de ledenraad van Aedes vastgestelde governancecode woningcorporaties. Deze code is een onderdeel van de AedesCode die door Ressort Wonen is ondertekend. De governancecode geeft naast bepalingen over de naleving en handhaving van de code zelf de principes aan en aanbevelingen voor de uitwerkingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze code is “Pas toe of leg uit”. Dat houdt in dat waar er sprake is van een andere toepassing dat deze wordt genoemd en ook welke argumenten aan het afwijken ten grondslag liggen. Indien van de Governancecode wordt afgeweken wordt hiervan melding gemaakt in het jaarverslag van de RvC, wat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.

De hoofdlijnen van de governancestructuur van Ressort Wonen zijn verwerkt in de statuten. Klik hier om de statuten te downloaden.
De statuten zijn opgesteld volgens het voor woningcorporaties gebruikelijke model en vastgelegd in een notariële akte. Statuten kunnen ook alleen gewijzigd worden bij notariële akte. In de statuten is de bestuurlijke organisatie van de stichting op hoofdlijnen geregeld en zijn de doelstellingen van de stichting vermeld. Verder staan hierin bepalingen over de wijze waarop statutenwijziging, ontbinding van de stichting en liquidatie moet plaatsvinden. Tevens hoe het bestuur is gevormd en dat de bestuurder de stichting in rechte vertegenwoordigt en belast is met het bestuur over de stichting. Dat houdt in dat de bestuurder alle besluiten voor en over de stichting neemt. Bij Ressort Wonen is functie van directeur en bestuurder gecombineerd. De bestuurlijke organisatie is daarmee gebaseerd op de bij woningcorporaties gebruikelijke tweelagenstructuur en de stichtingsvorm. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bestuurder en is bevoegd tot benoeming en ontslag van de bestuurder, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. De Raad van Commissarissen is verder bevoegd besluiten van de bestuurder te schorsen.Voor de verdere uitwerking van de governancestructuur van Ressort Wonen zijn een aantal stukken van belang. Het betreft de volgende documenten:
1.       het reglement voor de Raad van Commissarissen
2.       de integriteitcode
3.       de klokkenluiderregeling

1.         Reglement voor de Raad van Commissarissen

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn in dit reglement uitgewerkt. Het reglement bevat verder voorwaarden over de samenstelling en de wijze waarop onafhankelijkheid en integriteit (onverenigbaarheid van functies) ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen zijn gewaarborgd. Verder zijn hierin artikelen van de statuten meer uitgewerkt zoals bijvoorbeeld op welke terreinen de Raad van Commissarissen specifiek toezicht dient te houden, welke besluiten van de bestuurder onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring of goedkeuring achteraf door de Raad van Commissarissen.

De meest actuele versie is hier in pdf te downloaden.

2.         Integriteitcode

Ressort Wonen beschikt over een eigen integriteitcode. Deze integriteitscode is in 2017 geactualiseerd. Het doel van de integriteitcode is om op een voor ieder toegankelijke manier duidelijk te maken dat bij Ressort Wonen integer wordt gehandeld. Op de in dit document opgenomen criteria en afspraken kunnen bestuurder, commissarissen en medewerkers worden aangesproken. In de code is omschreven hoe er wordt omgegaan met klanten, met leveranciers, met de pers, met bedrijfseigendommen maar ook met elkaar.

De meest actuele versie is hier in pdf te downloaden.

3.         De klokkenluiderregelingI

Ressort Wonen beschikt over een eigen klokkenluiderregeling. Het doel van de klokkenluiderregeling is rechtsbescherming te bieden aan degene binnen of buiten Ressort Wonen, zoals een werknemer of een leverancier, die intern een misstand meldt. In de regeling is de melding met waarborgen omkleed, zodat er altijd een functionaris is aan wie kan worden gemeld, desnoods aan een vertrouwensfunctionaris. Verder is geregeld hoe er met meldingen moet worden omgegaan en binnen welke termijn schriftelijk en gemotiveerd dient te worden gereageerd.

De meest actuele versie is hier in pdf te downloaden.

4.        Directiereglement

In de statuten wordt de verhouding tussen de raad van commissarissen en het bestuur, dat door de directie wordt gevormd, formeel verankerd. Dit bestuursreglement vormt een aanvulling op de statuten.

De meest actuele versie is hier te downloaden.

5.         Honorering bestuur

Het beloningsbeleid zoals dat geldt voor het bestuur, is afgeleid van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Opdeze wet is een verbijzondering van toepassing, dat is de 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014'.

Honorering
Het bestuur van Ressort Wonen bestaat uit één persoon. Het salaris van het bestuur voldoet aan de afspraken zoals deze binnen de sector over de beloningsstructuur gemaakt zijn. De honorering valt onder de regeling WNT. Het belastbaar loon van het bestuur bedroeg over 2016 € 77.295,-- (inclusief belastbare onkostenvergoeding). Daarnaast werd conform de CAO voor woningcorporaties pensioenpremie betaald. Additionele betalingen van pensioenpremie vonden niet plaats.

Naam bestuurder                                            De heer F.P. Desloover
Functienaam                                                    directeur-bestuurder
Geboortedatum                                               28 mei 1968
In dienst sinds                                                 1 april 2016
Deeltijdfactor                                                   fulltime
Beloning                                                           € 65.121,--
Belastbare onkostenvergoeding                    €             --
Voorziening betaalbaar op termijn                 € 12.174,--

Nevenfuncties
In 2016 had de directeur-bestuurder geen relevante nevenfuncties.

Garanties
Door Ressort Wonen zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan het bestuur.

6.             Honorering Raad van Commissarissen

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT schrijft een algemeen bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen en toezichthouders voor.

De WNT geeft ten aanzien van de vergoeding van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2014 wettelijk maximaal 10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de bestuurder. Daarnaast heeft de VTW op grond van beroepsregels eveneens (lagere) maxima ingesteld. Voor de bezoldigingsklasse D, geldend voor Ressort Wonen, geldt als maximum voor een voorzitter € 13.050,-- en voor een RvC-lid € 8.705,--. De huidige vergoedingen van commissarissen blijven onder de VTW beroepsregels.

Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en wiens vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbenoeming op basis van overgangsrecht.

De honorering van de raad van Commissarissen in 2016 is als volgt:
voorzitter              € 9.000,--
vicevoorzitter       € 6.000,--
lid                         € 6.000,--

Onkostenvergoeding
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed. De RvC heeft in 2016 totaal € 284,-- aan reiskosten gedeclareerd en vergoed gekregen.

7.        Overige punten uit de governancecode

Een belangrijk onderdeel van de governancecode zelf is dat duidelijk wordt gemaakt wie Ressort Wonen beschouwt als belanghebbenden. Dit zijn: de huurders, eigenaren binnen verenigingen van eigenaren waarvoor Ressort Wonen het beheer verzorgt, woningzoekenden, lokale en regionale overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, organisaties op het punt van veiligheid, Huurdersvereniging Rozenburg, Seniorenraad etc. Verder moet blijken hoe zij bij de totstandkoming van beleid worden betrokken en op welke wijze aan hen over de uitvoering van dat beleid verantwoording wordt afgelegd. Andere punten zijn dat de Raad van Commissarissen er op zal toezien dat Ressort Wonen tenminste éénmaal per 4 jaar wordt gevisiteerd, dat de integriteitscode en klokkenluiderregeling worden nageleefd, dat er normen voor kwaliteit worden gesteld, dat er een adequaat risicobeheerssysteem is en dat de inrichting van de financiële verslaggeving aan de eisen voldoet.

Uitleg afwijking van governancecode

Hoofduitgangspunt van de governancecode is de zogenaamde "Pas toe of leg uit"- regel. Dit houdt in dat de uitwerkingen van de code worden gevolgd en dat afwijkingen van principes en aanbevelingen dienen te worden uitgelegd. Ressort Wonen onderschrijft alle principes en heeft de aanbevelingen bijna allemaal onverkort toegepast. Er zijn echter enkele uitzonderingen.
Gezien het beperkte aantal leden van de Raad van Commissarissen is de aanbeveling om een auditcommissie en een remuneratiecommissie in te stellen niet opgevolgd. Wel voert de Raad van Commissarissen uiteraard een remuneratiebeleid dat in overeenstemming is met de huidige inzichten daarover.

Eventuele andere afwijkingen van de code worden verantwoord via het verslag van de Raad van Commissarissen dat in het Jaarverslag wordt opgenomen.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A