goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Klachtenafhandeling

Wij doen ons best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar fouten kunnen gemaakt worden of soms ontstaat er een meningsverschil over de afhandeling van klachten. Hoe wij met klachten omgaan staat in de brochure ‘Vertel ons uw klachten’.

Klik hier om de brochure "Vertel ons uw klachten" te downloaden.

In de meeste gevallen kan zoiets snel opgelost worden, maar niet altijd. En dan kan een klacht veranderen in een geschil.

Om zeker te weten dat een geschil ook extern beoordeeld wordt, hebben wij ons aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Voordat u een beroep kunt doen op deze geschillencommissie geldt dat eerst een interne procedure volledig doorlopen moet worden. De geschillencommissie gaat er namelijk van uit dat eerst door u en ons gezocht wordt naar een oplossing.

Wij nemen uw klacht altijd serieus en zullen ons inzetten om tot een oplossing te komen. Het melden van een klacht kan bovendien als bijkomend voordeel hebben dat herhaling ervan wordt voorkomen. Daar heeft niet alleen u profijt van, maar ook andere huurders kunnen daar baat bij hebben.

Heeft u een klacht, wendt u zich dan eerst tot de betreffende medewerker. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing? De volgende stap is dan een gesprek met diens direct leidinggevende, de manager. Wordt uw klacht dan nog niet op een naar tevredenheid strekkende manier opgelost, dan kunt u terecht bij de directeur-bestuurder, die over een klacht een besluit neemt en dit schriftelijk bevestigt. Wij adviseren u om één en ander schriftelijk of per mail aan te kaarten.

Uitgangspunt is dat in de loop van dit interne traject uw klacht is opgelost.  Als u het niet eens bent met het schriftelijke antwoord van één van de medewerk(st)ers legt u de klacht voor aan de directie. Nadat u beschikt over het definitieve standpunt van de directie hetgeen schriftelijk wordt verwoord en het geschil is naar uw mening nog niet opgelost, staat de weg open om de onafhankelijke geschillencommissie om een oordeel te vragen.  
Deze commissie houdt een hoorzitting, waarna de definitieve uitspraak binnen vier weken aan de klant wordt verzonden.

Het klachtenreglement en het klachtenformulier zijn op te downloaden.

Geschillen / klachten over de woonruimteverdeling
Het kan zijn dat u vraagtekens zet bij de wijze waarop omgegaan is met de toepassing van de regels voor de woonruimteverdeling. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Na het volgen van onze interne klachtenprocedure kan een geschil bij de ccommissie aanhangig worden gemaakt. Gegevens van de commissie zijn:
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP  Dordrecht
Telefoon: 085 - 21 00 244
www.gcwzh.nl

Privacybeleid

Betrokkenen kunnen een klacht indienen als dit privacybeleid of de relevante wet- en regelgeving niet correct wordt nageleefd door Ressort Wonen. Op de klacht is de klachtenregeling van Ressort Wonen van toepassing. Indien de betrokkene niet tevreden is over de klachtafhandeling door Ressort Wonen kan hij/zij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A