goed wonen... onze zorg - Ressort Wonen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een intern toezichthoudend orgaan. Dit heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad ziet er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. Verder beoordeelt de raad bestuursbesluiten op hun inhoud en op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen. Een belangrijke bevoegdheid is het schorsen van besluiten. Tevens kan de raad het bestuur adviseren. De operationele gang van zaken is opgedragen aan een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen telt sinds 1 januari 2018 4 leden en bestaat momenteel uit:

Naam Functie Aftredend in Herbenoeming mogelijk
mevr. E.L. Bal voorzitter 2019 nee
W.L. Reurink lid 2019 nee
mevr. M.E.N. Mulder lid 2020 nee
R.S. van der Kuij lid 2021 ja

* De heer Reurink en mevrouw Bal zijn op voordracht van de huurders benoemd.

De heer Van der Kuij is benoemd ter vervanging van de heer De Boer. Hij is halverwege het jaar aangesteld om een goede inwerkperiode te waarborgen. De Raad van Commissarissen bestaat daarom vanaf juni 2017 t/m 31 december 2017 uit 5 leden.

Taak en werkwijze
Bij de vervulling van de taken richt de raad zich naar het belang van Ressort Wonen en weegt daarbij de verschillende belangen. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De leden zijn onafhankelijk en handelen zonder last of ruggespraak. Jaarlijks maakt de raad een verslag. Dit wordt opgenomen in de jaarrekening. De taakverdeling en de werkwijze zijn verwerkt in een reglement.

Het laatst vastgestelde reglement is hier als pdf te downloaden.

Profielschets
Elk lid van de raad beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. De omvang en de samenstelling van de raad is opgenomen in een profielschets. Deze bevat de deskundigheidseisen waaraan de raad moet voldoen. Verder zijn deze eisen uitgewerkt in verschillende profielen met specifieke deskundigheden. Deze profielschets wordt gehanteerd bij besluiten over (her)benoeming. Bij het opstellen of actualiseren van de profielschets wordt rekening gehouden met de aard en de activiteiten van Ressort Wonen.

De laatst vastgestelde profielschets is hier als pdf te downloaden.

Visie op toezicht en bestuur:
De visie op toezicht en bestuur kunt u hier als pdf downloaden.

Toezichts en toetsingskaders:  

Ten behoeve van het interne toezicht hanteert de raad van commissarissen een toezichts- en toetsingskader. Voor de wijze waarop het interne toezicht wordt vormgegeven wordt onder dit kopje op de website transparant gemaakt hoe deze kaders er uit zien en op welke documenten ze gebaseerd zijn. Periodiek wordt getoetst of deze kaders nog voldoen en of de daarbij genoemde documenten voldoende actueel zijn.

Toezichtskaders

Het Toezichtskader is voor corporaties grotendeels gelijk omdat veel is vastgelegd in de Woningwet, Het Besluit Beheer Sociale Huursector, branchecodes en allerlei andere algemeen geldende wettelijke voorschriften en eisen. De Herzieningswet en de novelle van de Minister kunnen hierin belangrijke wijzigingen betekenen. Interne documenten kunnen wel verschillend zijn door een eigen invulling. Dit geldt met name voor de statuten, reglementen, profielschetsen, directiestatuten e.d. 

Reglement RVC

Vastgesteld op 14 november 2016

Profielschets

Vastgesteld op 6 juni 2012

Bestuursreglement

Goedgekeurd op 14 november 2016 

Deze documenten voldoen.

Toetsingskader

Het Toetsingskader ziet op de wijze van toezichthouden op hoe de organisatie bestuurd en beheerst wordt.

Documenten besturingskader: 

Strategisch Meerjarenplan

Geactualiseerd in 2017

Strategisch Voorraadbeleid

Actualisatie medio 2014, herijkt in 2016

Meerjaren investeringsplan

Vormt onderdeel jaarlijkse begrotingscyclus

Jaarplan

Vormt onderdeel jaarlijkse begrotingscyclus

Prestatieovereenkomsten

Samenwerkingsafspraken met Rotterdam zijn in 2016 vernieuwd

Belanghoudersoverzicht

Actualisatie 3e kwartaal 2014

Visie op maatschappelijk vastgoed

Opgenomen als onderdeel SMP.

Deze documenten zijn vrijwel allemaal van recente datum en voldoen.

Documenten beheersingskader

Meerjarenraming

Vormt onderdeel jaarlijkse begrotingscyclus

Jaarbegroting

Jaarlijks bij begroting, bewaking per kwartaal

Liquiditeitenplanning

Jaarlijks bij begroting, bewaking per kwartaal

Kasstroomanalyses

Jaarlijks bij begroting, bewaking per kwartaal

Treasurystatuut

Actualisering in 2014

Investeringsstatuut

Goedgekeurd 18 december 2012

Risicobeheersingssysteem

Dashboard aanwezig, verdere verfijning in 2014

Kwaliteitsbeleid

Jaarlijkse meting via KWH

Integriteitscode

Vastgesteld 29 november 2004

Klokkenluiderregeling

Goedgekeurd 25 april 2007

HRM beleid

Hoofdlijn opgenomen in SMP

Formatieplaatsenplan

Onderdeel jaarlijkse begrotingscyclus

Het grootste deel van deze documenten maakt onderdeel van een periodieke cyclus en worden daardoor automatisch actueel gehouden.

Verantwoording toezicht

Jaarlijks legt de raad van commissarissen verantwoording af over de wijze waarop het toezicht is vormgegeven en welke punten specifieke aandacht hebben gekregen. Dat gebeurt met het verslag van de voorzitter van de raad van commissarissen dat een vast onderdeel is van de jaarrekening. De jaarrekening is in te zien op de website onder Ressort Wonen onderdeel Jaarverslagen.

Nieuws

Eerste resultaten visitatie bekend
De afgelopen maanden is bij Ressort Wonen een visita...
| Lees meer
Visitatierapport geeft inkijk in Ressort Wonen

Bij woningcorporaties wordt elke 4 jaar een visitati...

| Lees meer
Eerste huizen verwarmd met waterstof komen in Rozenburg

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg start een p...

| Lees meer

Contact

Ressort Wonen
Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
            
Postadres: Postbus 1049
3180 AA  Rozenburg

T: (0181) 25 20 99
T: (0181) 25 20 70 reparatie
E: info@ressortwonen.nl
  • A
  • A
  • A