Heb ik een bouwvergunning nodig voor de verandering die ik wil aanbrengen?

Soms heb je ook een bouwvergunning nodig; in dat geval zullen wij je daarop wijzen en je vertellen hoe je die bouwvergunning kunt aanvragen.

Heb ik recht op huurtoeslag in een aangepaste woning in verband met een handicap?

Wanneer een bewoner of (toeslag)partner een handicap heeft, kun je recht hebben op een hogere huurtoeslag. De huur mag dan niet hoger zijn dan de maximale huurgrens. De volgende documenten dienen meegestuurd te worden:

 • een kopie van een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de functie 'verblijf' of
 • een indicatie voor woningaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of
 • een vergelijkbare andere regeling. 

Stuur ook mee: een kopie van de beschikking waaruit blijkt dat je woning is aangepast met subsidie van de WMO of een vergelijkbare regeling.

Heeft iemand in het huishouden een handicap en is iedereen jonger dan 23 jaar?

Als in een huishouden iedereen jonger is dan 23 jaar, dan geldt een lagere huurgrens voor de huurtoeslag. Is iemand in het huishouden gehandicapt? Dan mag de huur hoger zijn dan de maximale huurgrens voor jongeren, maar niet hoger dan de maximale huurgrens voor 23 jaar en ouder. De volgende documenten dienen meegestuurd te worden:

 • een kopie van een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de functie 'verblijf' of
 • een indicatie voor woningaanpassingen op grond van de Wet Voorzieningen gehandicapten (wvg) of
 • een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of- een vergelijkbare andere regeling

Heeft inwoning/samenwoning/medehuurderschap gevolgen voor de huurtoeslag die ik ontvang?

Ja. Inwoning, samenwoning of medehuurderschap kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst of kom langs in ons kantoor. Dit kan ook via de site www.toeslagen.nl.

Hoe is de organisatiestructuur van een VvE?

Het belangrijkste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaren (een soort ledenvergadering), die bestaat uit alle eigenaren van een appartement of appartementsrecht. De vergadering is bevoegd om besluiten te nemen over bijvoorbeeld de hoogte van de VvE-bijdrage en om regels te stellen met betrekking tot het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. De vergadering van eigenaren benoemt uit haar midden een voorzitter en is bovendien bevoegd om die voorzitter indien gewenst ook weer te ontslaan. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en kan, net als het bestuur, een vergadering bijeenroepen. Vanuit de vergadering van eigenaren kan een bestuur gevormd worden. Deze heeft diverse taken zoals het voorbereiden van de VvE-vergadering, de VvE-bijdrage innen en zorgen voor de uitvoer van besluiten die de vergadering heeft genomen. De vergadering kan worden bijgestaan door commissies zoals de kas- of onderhoudscommissie.

Hoe is de splitsing in appartementsrechten vastgelegd?

Splitsingsakte: Als alle losse appartementen afzonderlijk ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Door de splitsing kunnen de afzonderlijke appartementen verschillende eigenaren hebben. In de akte vind je bijvoorbeeld een omschrijving van je appartementsrecht en voor welk deel je moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Ook wordt hierin vastgelegd wat jouw stemrecht is tijdens de VvE vergaderingen. Een splitsingstekening maakt deel uit van de splitsingsakte.

Splitsingsreglement: In het reglement staat hoe de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt. Verder staan in het reglement aanvullende bepalingen over het gebruik, beheer en onderhoud van privé-gedeelten. In het splitsingsreglement staat verder wat jouw rechten en plichten zijn en hoeveel je moet bijdragen aan gezamenlijk onderhoud.

Hoe moet ik de huur van mijn woning opzeggen?

De huur dient altijd schriftelijk opgezegd te worden. Dat kan op twee manieren:

 • Per aangetekende brief. De dag dat de brief bij ons aankomt wordt beschouwd als de officiële datum van huuropzegging.
 • Aan de balie in ons kantoor een opzeggingsformulier invullen.

Hoe word ik lid van de VvE?

Als appartementseigenaar ben je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Hoeveel moet ik voor mijn wisselwoning betalen?

De kale huurprijs die voor de wisselwoning wordt betaald, is gelijk aan de laatste kale huurprijs van de woning die wordt gesloopt. De woning wordt door Ressort Wonen klaargemaakt voor bewoning, (eenvoudig) gestoffeerd en gesausd/behangen.

Ik betaal de huur per acceptgiro. Wanneer krijg ik deze toegestuurd?

Rond de 24e van iedere maand ontvang je een acceptgirokaart waarmee de huur kan worden betaald. Voor of op de eerste dag van de nieuwe maand moet de huur zijn betaald.

Ik betaal de huur via een AcceptEmail. Wanneer krijg ik deze per e-mail toegestuurd?

Rond de 25e van iedere maand ontvang je de e-mail met het betalingsverzoek waarmee je de huur kunt betalen. Vóór of op de eerste dag van de nieuwe maand moet de huur zijn betaald.

Ik ga verhuizen. Mag mijn zoon/dochter in de woning blijven wonen?

Helaas is dat niet mogelijk. Als je de huur opzegt en vertrekt, dan mag er niemand in de woning achterblijven. Je zoon/dochter kan zich inschrijven als woningzoekende voor een woning. Dat kan via de website van Woonnet Rijnmond, www.woonnetrijnmond.nl.

Ik heb een aanmaning voor huurbetaling ontvangen. Wat moet ik doen?

Wij hebben je enige tijd geleden een herinnering gestuurd voor betaling van de huur. Wanneer er niet gereageerd wordt op de herinnering, volgt er een aanmaning. Graag zoeken wij een passende oplossing voor de situatie. Wij geven informatie over de mogelijkheden die gemeentelijke instellingen en sociale instanties bieden bij financiële problemen. Als dit alles niet leidt tot betaling, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen. De zaak kan uit handen worden gegeven aan een deurwaarder. In het uiterste geval komt de zaak voor de kantonrechter. Die kan als vonnis uitspreken dat de woning ontruimd moet worden. De hoge kosten van deze procedures zijn dan voor eigen rekening. Bij Ressort Wonen bestaat de mogelijkheid om kosteloos een betalingsregeling te treffen. Een dergelijke betalingsregeling is maatwerk en verschilt uiteraard per situatie. Houd er rekening mee dat als je de laatste termijn van een regeling hebt betaald en je door omstandigheden een nieuwe betalingsregeling wilt, dit weer mogelijk is na 12 maanden. Er is dus een wachttijd van een jaar tussen twee regelingen.

Ik heb een herinnering voor huurbetaling ontvangen. Wat moet ik doen?

Omdat je niet aan de betalingsverplichting hebt voldaan, heb je een herinnering van ons ontvangen. Daarin wordt je opgeroepen om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Wij willen het graag weten als er redenen zijn om de huur niet of niet op tijd te betalen, zodat we kunnen zoeken naar een acceptabele oplossing. Bij Ressort Wonen bestaat de mogelijkheid om kosteloos een betalingsregeling te treffen. Een dergelijke betalingsregeling is maatwerk en verschilt uiteraard per situatie. Houdt er rekening mee dat als je de laatste termijn van een regeling hebt betaald en je door omstandigheden een nieuwe betalingsregeling wilt, dit weer mogelijk is na 12 maanden. Er is dus een wachttijd van een jaar tussen twee regelingen.

Ik heb huurtoeslag aangevraagd. Hoe lang duurt het voordat ik de huurtoeslag ontvang?

Binnen 6 tot 8 weken na je aanvraag krijg je bericht van de Belastingdienst. Als je recht hebt op huurtoeslag krijg je het bedrag aan huurtoeslag op je rekening gestort. Dit bedrag is altijd een voorlopig bedrag, gebaseerd op de gegevens die je hebt opgegeven. Na afloop van het jaar weet de Belastingdienst hoeveel je hebt verdiend. De Belastingdienst rekent dan voor je uit hoeveel toeslag je precies had moeten krijgen. Het verschil wordt verrekend. Heb je te weinig gekregen? Dan ontvang je nog een extra bedrag. Was de toeslag te hoog? Dan moet je een bedrag terugbetalen. Deze voorschotbeschikkingen zijn al eerder te zien via www.toeslagen.nl. Log in met je DigiD-code.

Ik huur mijn woning nog geen jaar van Ressort Wonen en wil mijn huur opzeggen. Kan dat?

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst van de woning ben je een contract met ons aangegaan voor onbepaalde tijd. Wij verrekenen dus geen kosten als je de huur (binnen 1 jaar) opzegt.

Ik wil de huur betalen via een automatische incasso. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt Ressort Wonen machtigen om de huur automatisch van je rekening af te laten schrijven. Hiervoor hebben wij een machtigingsformulier (verkrijgbaar op kantoor). Het voordeel van zo’n automatische incasso is dat de betaling altijd automatisch wordt gedaan en je hier dus geen omkijken meer naar hebt. Automatische incasso kost je niets extra’s. De afschrijving geldt voor de desbetreffende maand. Automatische incasso voorkomt dat er onbedoeld huurachterstand ontstaat en dat is wel zo prettig. Niet alleen voor Ressort Wonen, maar ook voor jezelf. Wanneer je het niet eens bent met een automatische betaling, is het in alle gevallen mogelijk om de bank opdracht te geven om de betaling in te trekken.

Ik wil de huur betalen via een overschrijving. Hoe moet ik dat doen?

Rond de 25e van iedere maand ontvang je een acceptgirokaart. De gegevens die op de acceptgirokaart vermeld zijn, kunnen worden gebruikt om zelf een overschrijving in te vullen of om te betalen door middel van internetbankieren. Bij internetbankieren is het mogelijk om het betalingskenmerk in te voeren. Dit kenmerk bevat alle benodigde gegevens voor de verwerking van een betaling. Op een overschrijvingskaart dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden vermeld:

 • het rekeningnummer van Ressort Wonen: NL29BNGH0285043838
 • de naam en het adres van de huurder
 • het huurcontractnummer
 • een omschrijving van de rekening die betaald wordt, bijvoorbeeld: ‘huur maand mei’.

 

Ik wil de huur met mijn pinpas betalen bij Ressort Wonen. Kan dat?

Ja, het is mogelijk om de huur te betalen aan de balie van Ressort Wonen. Bij ons kunnen alleen pinbetalingen worden verricht en kan er niet contant worden betaald.

Ik wil de huur van de woning van mijn ouder(s) opzeggen i.v.m. opname in een verpleeghuis. Wat is de opzegtermijn? En hoe moet ik dat doen?

Opzegtermijn: Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Maar de huur mag ook eerder worden opgezegd. Graag zelfs. Je kunt de huur maximaal drie maanden van tevoren opzeggen. Een huuropzegging is definitief. We kunnen geen huuropzegging onder voorbehoud accepteren. Wij begrijpen heel goed dat het moeilijk kan zijn om een exacte verhuisdatum te plannen, maar voor ons betekent de opzegging dat wij een nieuwe huurder gaan zoeken. En deze nieuwe huurder moeten wij kunnen informeren over de datum wanneer de woning beschikbaar komt. De opzegdatum kan dus niet meer worden veranderd.

Hoe moet ik dat doen? De ouder(s) of gemachtigde dient/dienen de huur altijd schriftelijk op te zeggen. Dat kan op twee manieren:

 • Hij/zij kan/kunnen de huur opzeggen per aangetekende brief. De dag dat de brief bij ons aankomt wordt beschouwd als de officiële datum van huuropzegging.
 • Hij/zij kan/kunnen aan de balie van ons kantoor een opzeggingsformulier invullen.

Ik wil de huur van mijn woning opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

De huur kan op iedere werkdag van de maand worden opgezegd. Je dient daarbij rekening te houden met een minimale opzegtermijn van een maand. Maar je mag de huur natuurlijk ook eerder opzeggen. Graag zelfs. Vergoedingen: Een vroege opzegging is voor ons ook fijn. Wij hebben daardoor meer tijd om een geschikte nieuwe huurder te vinden en minder kans op tijdelijke leegstand. Daarom belonen we vroege opzeggingen met € 50,-.

Ik wil de woning eerder opleveren dan dat de opzegtermijn verstreken is. Kan dat?

De minimale opzegtermijn is 1 maand. Bij de opzegging spreek je in overleg met onze medewerker af hoeveel tijd je nodig hebt om de woning op te leveren en de sleutels in te leveren. Deze datum is definitief. Je mag de woning binnen de opzegtermijn aan ons opleveren. Je bent echter te allen tijde verschuldigd de huur van de opzegtermijn (1 maand) te betalen, ongeacht of je gebruik maakt van de volledige opzegtermijn.

Ik wil de woning langer huren dan de opzegtermijn. Kan dat?

De minimale opzegtermijn is 1 maand. Bij de opzegging spreek je in overleg met onze medewerker af hoeveel tijd je nodig hebt om de woning op te leveren en de sleutels in te leveren. Deze datum van inleveren sleutels is definitief. Let op: De datum van opzegging is definitief. Er zijn afspraken met de nieuwe huurder gemaakt en aannemers hebben een planning gemaakt die moeilijk aan te passen is.

Ik wil huurtoeslag aanvragen. Hoe en waar moet ik dat doen?

Toeslagen kunnen worden aangevraagd via www.toeslagen.nl. Log in met je DigiD-code. Onze medewerkers in ons kantoor kunnen je ook van dienst zijn bij het aanvragen.

Ik woon in een verkoopwoning. Kan ik mijn interesse alvast kenbaar maken?

Ja, dat kan. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van de huurwoning (en deze is gelabeld als verkoop) dan kun je interesse schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Kan ik onroerende zaken of Zelf Aangebrachte Veranderingen over laten nemen door de nieuwe huurder?

Ressort Wonen neemt verandering over Onroerende zaken (bv. aangebracht tegelwerk, een geplaatst dakraam of een keukenblok) zijn niet zomaar te verwijderen zonder de woning te beschadigen. Onroerende zaken kun je niet ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Bij het verlaten van de woning worden wij de nieuwe eigenaar van deze verandering, mits de verandering voldoet aan de eisen.

Geen overname door Ressort Wonen Veelal accepteren wij onroerende zaken. Maar als het een te kostbare zaak wordt voor ons om de zelf aangebrachte veranderingen goed te onderhouden, kunnen we afzien van overname. Je wordt dan verzocht om de veranderingen weg te halen en de woning in goede staat op te leveren.

Voorwaarden voor achterlaten onroerende zaken Heb je onroerende zaken in de woning aangebracht? Hou er dan rekening mee dat deze bij het verlaten van de woning, compleet en functioneel, onbeschadigd en veilig zijn. Ook is het zaak dat de door jouw aangebrachte veranderingen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. De veranderingen moeten tevens voldoen aan de landelijke en/of gemeentelijke regelgeving, installatievoorschriften en eisen van Ressort Wonen. Voldoet het niet aan de voorwaarden dan moet de verandering worden verwijderd.

ZAV Vergoeding? Heb je zelf zaken zoals een keuken, dakkapel of garage aangebracht die het wooncomfort aanzienlijk verhogen? Dan kun je in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding. In het opnameformulier vermeldt de opzichter of je recht hebt op een vergoeding van Ressort Wonen.

Kan ik roerende zaken over laten nemen door de nieuwe huurder?

Ja, dat kan. Dit is mogelijk binnen de looptijd van het huurcontract, mits de roerende zaken wel van goede kwaliteit zijn. Zijn ze dit niet, dan moeten ze door jou zelf worden verwijderd. Afspraken over de overname van roerende zaken leg je vast in een overnameformulier. Ressort Wonen speelt hierin geen rol. Na de sleuteloverdracht is de nieuwe huurder verantwoordelijk voor het onderhoud.
Let op: de persoon die de woning komt bezichtigen is nog niet de definitieve nieuwe huurder! Pas na het intakegesprek met Ressort Wonen wordt de woning definitief aan een woningzoekende aangeboden. Hou hier rekening mee met het maken van afspraken over overnames! Vinden we geen nieuwe huurder binnen de looptijd van het huurcontract dan geldt het volgende:

 • De vloerbedekking en andere stoffering, mits van goede kwaliteit, mag kosteloos aan ons worden overgedragen.
 • Alle andere zaken dienen verwijderd te worden;
 • Ressort Wonen biedt de achtergelaten zaken om niet (=gratis) aan de nieuwe huurder aan
 • Als de nieuwe huurder de zaken niet wil, dan verwijderen wij de zaken op onze rekening
 • Van vloerbedekking of andere stoffering waarvan Ressort Wonen vindt dat deze niet voldoet aan onze normen, geven we bij de voorinspectie aan dat deze bij de eindinspectie verwijderd moet zijn.

Let op: Zaken die zijn bevestigd aan de woning, zoals een zonnescherm of rolluik, worden door Ressort Wonen ook als roerende zaken gezien en we behandelen deze daarom hetzelfde als vloerbedekking of stoffering.

Kun je mij informatie geven over de AcceptEmail (digitale acceptgiro)?

Deze betalingsmethode is een vervanger van de papieren acceptgirokaart. Je ontvangt iedere maand een e-mail met een betalingsverzoek. In die e-mail kun je op een knop klikken die je automatisch naar de beveiligde internetpagina van AcceptEmail toeleidt. Daar staat de overboeking volledig ingevuld klaar. Vervolgens kun je betalen via iDEAL, met je eigen bankgegevens. Je hoeft de betaling alleen nog maar goed te keuren op de manier die je gewend bent van internetbankieren. Zodra de goedkeuring heeft plaatsgevonden, kunt je meteen zien of de betaling geslaagd is.

Mijn woning wordt gesloopt. Welk proces van herstructurering wordt nu doorlopen?

Hieronder wordt het proces herstructurering kort beschreven: Het herstructureringsproces start met een intern sloopbesluit.

 • Van Ressort Wonen ontvang je een sloopbericht waarin tevens een huisbezoek aangekondigd wordt.
 • Een medewerker van Ressort Wonen komt op huisbezoek om de situatie te bespreken en alles te vertellen over de sloop en het proces rondom de sloop.

Moet ik Ressort Wonen om toestemming vragen voor inwoning, samenwoning of medehuurderschap?

Ja, in alle gevallen moet dit schriftelijk worden aangevraagd. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren (tijdelijke) inwoning en medehuurderschap. Deze zijn verkrijgbaar in ons kantoor.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een wisselwoning?

Als je aangeeft terug te willen naar de nieuwbouwwoning die gebouwd wordt op de plaats of het gebied waar je woning wordt gesloopt, kan het zijn dat je tijdelijk een wisselwoning krijgt aangeboden om te wachten tot de nieuwbouwwoning klaar is.
Deze wisselwoning kun je zelf zoeken of er wordt een voorstel gedaan door Ressort Wonen. Of de woning geschikt is als wisselwoning gaat altijd in goed overleg met Ressort Wonen en jou als bewoner. Dit is afhankelijk van het type, de staat van de woning, de buurt etc.

Wanneer moet ik de huur betalen?

In de huurcontracten van Ressort Wonen staat dat de huur bij vooruitbetaling vóór de eerste van de nieuwe maand betaald moet zijn. Dit houdt in dat het huurbedrag voor bijvoorbeeld de maand januari vóór of op 1 januari op de rekening van Ressort Wonen moet zijn bijgeschreven. Dit geldt voor alle wijze van betaling, behalve voor betaling via automatische incasso.

Wat is een appartementsrecht?

Als je een appartement koopt, koop je een aandeel in een groter geheel. Dit heet een appartementsrecht. Door het kopen van een appartement heb je niet alleen recht op het gebruik van je eigen appartement, maar ook het recht op het gebruik van gemeenschappelijke onderdelen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin van het appartementencomplex.

Wat is een onafhankelijk taxateur en waarom stelt deze de daadwerkelijke waarde van de woning vast?

Een onafhankelijke taxateur is een partij die zich niet bemoeit met de verkoop van de betreffende woning. De verkopende makelaar verkoopt, en de taxerende makelaar taxeert. Omdat Ressort Wonen een woningcorporatie is dient zij de verkoopprijs te baseren op een onafhankelijke taxatiewaarde.

Wat is een slapende VvE?

Als er sprake is van een slapende VvE worden er geen vergaderingen gehouden en wordt dus ook geen geld opzij gezet voor (groot) onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. Iedere eigenaar zal dan in principe zijn of haar eigen appartement onderhouden, terwijl de gemeenschappelijke ruimtes, trappenhuizen en liften worden verwaarloosd. Een dergelijke vereniging kan ruw worden wakker geschud wanneer de eigenaren door de gemeente over het achterstallig onderhoud worden aangeschreven. Meestal zal dit ertoe leiden dat de VvE-leden hoge kosten moeten maken teneinde dit achterstallig onderhoud te laten verrichten. Wanneer de VvE na aanschrijving nog steeds niet in actie komt, zal de gemeente immers dit onderhoud zelf (laten) uitvoeren en de kosten op de VvE verhalen.

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Als je een appartement koopt word je mede-eigenaar van het appartementencomplex. Bovendien word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. De VvE voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

Wat is en doet de (algemene) ledenvergadering van de VvE?

De vergadering van appartementseigenaars - de (algemene) (leden)vergadering - vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging omdat dit orgaan het bestuur benoemt en eventueel ontslaat. Met de (algemene) ledenvergadering wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaars neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + een) tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven. Ook stelt zij dan de eventuele extra bijdrage daarvoor vast. Of zij beslist dat iemand om bijzondere redenen het gebruik van zijn flatwoning moet worden ontzegd. De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en dient haar flat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging. De vergadering beslist zo nodig over vervanging van de gezamenlijke CV-ketel of het omschakelen van olie op gas. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van eigenaars over alle zaken, die de eigenaars gemeenschappelijk aangaan.

Wat is het doel van en wat doet een Vereniging van Eigenaren?

Het hoofddoel van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Bovendien is de VvE verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zijn bijvoorbeeld het trappenhuis, de galerijen, de vloerconstructies, het dak, de fundering en de buitengevels.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Hoe hoog die grenzen zijn hangt weer af van de huishoudsituatie. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald en uitgekeerd door de Belastingdienst. Meer informatie is te lezen op www.toeslagen.nl.

Wat wordt bedoeld met toeslagpartner? Wie is mijn toeslagpartner?

Uw toeslagpartner is degene met wie je de huurtoeslag aanvraagt. Je kunt maar één toeslagpartner hebben. Wil je weten of je een toeslagpartner hebt? Kijk op www.toeslagen.nl.

Wordt de huurtoeslag door Ressort Wonen in mindering gebracht op de huur?

Nee. De huurtoeslag ontvangt u op uw eigen rekening via de Belastingdienst. Je betaalt de volledige huur aan Ressort Wonen.