Hoe is de organisatiestructuur van een VvE?

Het belangrijkste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaren (een soort ledenvergadering), die bestaat uit alle eigenaren van een appartement of appartementsrecht. De vergadering is bevoegd om besluiten te nemen over bijvoorbeeld de hoogte van de VvE-bijdrage en om regels te stellen over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. De vergadering van eigenaren benoemt uit haar midden een voorzitter. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en kan, net als het bestuur, een vergadering bijeenroepen. Vanuit de vergadering van eigenaren kan een bestuur gevormd worden. Deze heeft diverse taken zoals het voorbereiden van de VvE-vergadering, de VvE-bijdrage innen en zorgen voor de uitvoer van besluiten die de vergadering heeft genomen. De vergadering kan worden bijgestaan door commissies zoals de kas- of onderhoudscommissie.

Ik heb een aanmaning voor huurbetaling ontvangen. Wat moet ik doen?

Wij hebben je enige tijd geleden een herinnering gestuurd voor betaling van de huur. Wanneer er niet gereageerd wordt op de herinnering, volgt er een aanmaning. Graag zoeken wij een passende oplossing voor de situatie. Wij geven informatie over de mogelijkheden die gemeentelijke instellingen en sociale instanties bieden bij financiële problemen. Als dit alles niet leidt tot betaling, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen. De zaak kan uit handen worden gegeven aan een deurwaarder. In het uiterste geval komt de zaak voor de kantonrechter. Die kan als vonnis uitspreken dat de woning ontruimd moet worden. De hoge kosten van deze procedures zijn dan voor eigen rekening. Bij Ressort Wonen bestaat de mogelijkheid om kosteloos een betalingsregeling te treffen. Een dergelijke betalingsregeling is maatwerk en verschilt uiteraard per situatie. Houd er rekening mee dat als je de laatste termijn van een regeling hebt betaald en je door omstandigheden een nieuwe betalingsregeling wilt, dit weer mogelijk is na 12 maanden. Er is dus een wachttijd van een jaar tussen twee regelingen.

Ik heb een herinnering voor huurbetaling ontvangen. Wat moet ik doen?

Omdat je niet aan de betalingsverplichting hebt voldaan, heb je een herinnering van ons ontvangen. Daarin wordt je opgeroepen om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Wij willen het graag weten als er redenen zijn om de huur niet of niet op tijd te betalen, zodat we kunnen zoeken naar een acceptabele oplossing. Bij Ressort Wonen bestaat de mogelijkheid om kosteloos een betalingsregeling te treffen. Een dergelijke betalingsregeling is maatwerk en verschilt uiteraard per situatie. Houdt er rekening mee dat als je de laatste termijn van een regeling hebt betaald en je door omstandigheden een nieuwe betalingsregeling wilt, dit weer mogelijk is na 12 maanden. Er is dus een wachttijd van een jaar tussen twee regelingen.

Ik wil de huur betalen via een automatische incasso. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt Ressort Wonen machtigen om de huur automatisch van je rekening af te laten schrijven. Hiervoor hebben wij een machtigingsformulier (verkrijgbaar op kantoor). Het voordeel van zo’n automatische incasso is dat de betaling altijd automatisch wordt gedaan en je hier dus geen omkijken meer naar hebt. Automatische incasso kost je niets extra’s. De afschrijving geldt voor de desbetreffende maand. Automatische incasso voorkomt dat er onbedoeld huurachterstand ontstaat en dat is wel zo prettig. Niet alleen voor Ressort Wonen, maar ook voor jezelf. Wanneer je het niet eens bent met een automatische betaling, is het in alle gevallen mogelijk om de bank opdracht te geven om de betaling in te trekken.

Ik wil de huur met mijn pinpas betalen bij Ressort Wonen. Kan dat?

Ja, het is mogelijk om de huur te betalen aan de balie van Ressort Wonen. Contant betalen is helaas niet mogelijk.

Ik wil huurtoeslag aanvragen. Hoe en waar moet ik dat doen?

Toeslagen kunnen worden aangevraagd via www.toeslagen.nl. Log in met je DigiD-code. Onze medewerkers in ons kantoor kunnen je ook van dienst zijn bij het aanvragen.

Kan ik onroerende zaken of Zelf Aangebrachte Veranderingen over laten nemen door de nieuwe huurder?

Ressort Wonen neemt verandering over Onroerende zaken (bv. aangebracht tegelwerk, een geplaatst dakraam of een keukenblok) zijn niet zomaar te verwijderen zonder de woning te beschadigen. Onroerende zaken kun je niet ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Bij het verlaten van de woning worden wij de nieuwe eigenaar van deze verandering, mits de verandering voldoet aan de eisen.

Geen overname door Ressort Wonen Veelal accepteren wij onroerende zaken. Maar als het een te kostbare zaak wordt voor ons om de zelf aangebrachte veranderingen goed te onderhouden, kunnen we afzien van overname. Je wordt dan verzocht om de veranderingen weg te halen en de woning in goede staat op te leveren.

Voorwaarden voor achterlaten onroerende zaken Heb je onroerende zaken in de woning aangebracht? Hou er dan rekening mee dat deze bij het verlaten van de woning, compleet en functioneel, onbeschadigd en veilig zijn. Ook is het zaak dat de door jouw aangebrachte veranderingen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. De veranderingen moeten tevens voldoen aan de landelijke en/of gemeentelijke regelgeving, installatievoorschriften en eisen van Ressort Wonen. Voldoet het niet aan de voorwaarden dan moet de verandering worden verwijderd.

ZAV Vergoeding? Heb je zelf zaken zoals een keuken, dakkapel of garage aangebracht die het wooncomfort aanzienlijk verhogen? Dan kun je in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding. In het opnameformulier vermeldt de opzichter of je recht hebt op een vergoeding van Ressort Wonen.

Kan ik roerende zaken over laten nemen door de nieuwe huurder?

Ja, dat kan. Dit is mogelijk binnen de looptijd van het huurcontract, mits de roerende zaken wel van goede kwaliteit zijn. Zijn ze dit niet, dan moeten ze door jou zelf worden verwijderd. Afspraken over de overname van roerende zaken leg je vast in een overnameformulier. Ressort Wonen speelt hierin geen rol. Na de sleuteloverdracht is de nieuwe huurder verantwoordelijk voor het onderhoud.
Let op: de persoon die de woning komt bezichtigen is nog niet de definitieve nieuwe huurder! Pas na het intakegesprek met Ressort Wonen wordt de woning definitief aan een woningzoekende aangeboden. Hou hier rekening mee met het maken van afspraken over overnames! Vinden we geen nieuwe huurder binnen de looptijd van het huurcontract dan geldt het volgende:

  • De vloerbedekking en andere stoffering, mits van goede kwaliteit, mag kosteloos aan ons worden overgedragen.
  • Alle andere zaken dienen verwijderd te worden;
  • Ressort Wonen biedt de achtergelaten zaken om niet (=gratis) aan de nieuwe huurder aan
  • Als de nieuwe huurder de zaken niet wil, dan verwijderen wij de zaken op onze rekening
  • Van vloerbedekking of andere stoffering waarvan Ressort Wonen vindt dat deze niet voldoet aan onze normen, geven we bij de voorinspectie aan dat deze bij de eindinspectie verwijderd moet zijn.

Let op: Zaken die zijn bevestigd aan de woning, zoals een zonnescherm of rolluik, worden door Ressort Wonen ook als roerende zaken gezien en we behandelen deze daarom hetzelfde als vloerbedekking of stoffering.

Moet ik Ressort Wonen om toestemming vragen voor inwoning, samenwoning of medehuurderschap?

Ja, in alle gevallen moet dit schriftelijk worden aangevraagd. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren (tijdelijke) inwoning en medehuurderschap. Deze zijn verkrijgbaar in ons kantoor.

Wanneer moet ik de huur betalen?

In de huurcontracten van Ressort Wonen staat dat de huur bij vooruitbetaling vóór de eerste van de nieuwe maand betaald moet zijn. Dit houdt in dat het huurbedrag voor bijvoorbeeld de maand januari vóór of op 1 januari op de rekening van Ressort Wonen moet zijn bijgeschreven. Dit geldt voor alle wijze van betaling, behalve voor betaling via automatische incasso.

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Als je een appartement koopt word je mede-eigenaar van het appartementencomplex. Bovendien word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. De VvE voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

Wat is en doet de (algemene) ledenvergadering van de VvE?

De vergadering van appartementseigenaars - de (algemene) (leden)vergadering - vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging omdat dit orgaan het bestuur benoemt en eventueel ontslaat. Met de (algemene) ledenvergadering wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaars neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + een) tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven. Ook stelt zij dan de eventuele extra bijdrage daarvoor vast. Of zij beslist dat iemand om bijzondere redenen het gebruik van zijn flatwoning moet worden ontzegd. De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en dient haar flat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging. De vergadering beslist zo nodig over vervanging van de gezamenlijke CV-ketel of het omschakelen van olie op gas. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van eigenaars over alle zaken, die de eigenaars gemeenschappelijk aangaan.

Wat is het doel van en wat doet een Vereniging van Eigenaren?

Het hoofddoel van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Bovendien is de VvE verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zijn bijvoorbeeld het trappenhuis, de galerijen, de vloerconstructies, het dak, de fundering en de buitengevels.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Hoe hoog die grenzen zijn hangt weer af van de huishoudsituatie. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald en uitgekeerd door de Belastingdienst. Meer informatie is te lezen op www.toeslagen.nl.