Hoe handhaaft Ressort Wonen de nieuwe regelgeving?

De medewerkers van Ressort Wonen blijven kritisch op de normen voor de brandveiligheid in onze gebouwen. In het geval van onveilige situaties, worden direct maatregelen genomen. Zo wordt onder andere bij de technische opname met mutaties, speciaal gelet op de brandveiligheid van de aangebrachte voorzieningen. PVC schrootjes, tempex isolatieplaten en vluchtige stoffen zijn niet toegestaan en worden dus afgekeurd. In voorkomende gevallen worden kosten voor het verwijderen, bij de veroorzakers in rekening gebracht.

Komt er nog een oplossing voor het plaatsen van mijn scootmobiel?

Wanneer je in het bezit bent van een scootmobiel en deze nergens anders kan stallen dan in de gezamenlijke ruimte, dan zoeken wij in overleg een passende oplossing. In bestaande complexen zoeken we naar oplossingen voor het veilig stallen en opladen van scootmobielen. Op sommige locaties is al een speciale scootmobielruimte met oplaadpunten gecreëerd. Op locaties waar dit nog niet het geval is worden de scootmobielen, die al een oplaadpunt hebben, tijdelijk gedoogd tot er meer duidelijkheid is. In nieuwbouwprojecten brengen we voorzieningen aan en in enkele complexen zijn of worden al aanpassingen gerealiseerd.

Mogen huurders nog wel op de galerijen zitten?

Uiteraard is dat toegestaan, maar je dient de galerij nadien weer leeg achter te laten.

Volgens de 80 cm regeling mogen er wel objecten geplaatst worden. Klopt dat?

Er is helemaal geen 80 cm regeling! De eisen voor Brandveiligheid zijn heel duidelijk en terug te vinden in diverse artikelen Zo is onderstaande wetsartikel 2.9.1 duidelijk voor wat betreft belemmeringen van doorgangen en plaatsen van objecten. Artikel 2.9.1 Voorkomen van belemmeringen en hinder: Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Wat doet Ressort Wonen aan de brandveiligheid?

Omdat de veiligheid van onze huurders voorop staat, hebben wij ons beleid ten aanzien van de brandveiligheid aangescherpt. Zo hebben we ons bezit door een Brandveiligheidsdeskundige laten inventariseren. De voorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen hebben we in de onderhoudsbegroting opgenomen. Zo zijn in de zogenaamde portiekflats (de gebouwen waar de trappenhal zowel de toegang als de uitgang is) extra brand- en rookmelders aangebracht. Zo worden bewoners sneller gewaarschuwd bij brand- of rookontwikkeling en kunnen ze veilig het gebouw ontvluchten. Uiteraard geven onze technische mensen graag aanvullende informatie over brandveilige producten. Bij mutatie letten de Verhuurmakelaars speciaal op Zelf Aangebracht Voorzieningen en deze voorzieningen worden onder andere getoetst aan de eisen van Brandveiligheid.

Wat mag er niet meer door de nieuwe wetgeving?

Brandgevaarlijke obstakels mogen niet aanwezig zijn in algemene ruimtes zoals traphallen en gesloten galerijen. De trap en de hal in een woongebouw, dienen als rookvrije vluchtroute en er mogen dus geen brandbare stoffen opgeslagen of (tijdelijk) geparkeerd worden. Dit om rookontwikkeling te voorkomen. Ook eventuele (elektrische) fietsen en/of scootmobiels mogen niet langer in deze ruimten worden geparkeerd. Ze kunnen namelijk ook in de weg staan voor de hulpdiensten. Scootmobiels zijn bovendien brandgevaarlijk en veroorzaken een enorme rookontwikkeling. Ressort Wonen voert een actief beleid om speciale (brandveilige)parkeerplaatsen te realiseren voor scootmobiels.

Wat mag wel of niet in het kader van de nieuwe regelgeving?

Er zijn zo veel regels en wetten. De interpretaties daarvan verschillen ook erg per gemeente en/of brandweer. Er zijn een aantal algemene regels die landelijk van toepassing zijn. Bouwmaterialen en afwerkingen moeten voldoen aan eigenschappen die brand- en/of rookontwikkeling beperken. De galerij en trappenhal gelden als zogenaamde 'verkeersroute'. Bij calamiteiten moet de hulpdienst vrij gebruik kunnen maken van deze route. Maar ook de bewoners moeten veilig kunnen ontvluchten indien nodig. Daarom is een vrije doorgang van 1.20 cm vereist. De norm is dat mensen voldoende vluchttijd en ruimte moeten hebben om bij brand of rookontwikkeling een pand te verlaten. Alle verzoeken dienen te voldoen aan deze norm.