Inloggen

Reglementen

Ressort Wonen is zich bewust van de rol die zij in de samenleving van Rozenburg en Brielle speelt. Daarom hebben we regels opgesteld over hoe wij werken en samenwerken. Dit is allemaal uitgewerkt in onze gedragscodes en protocollen. De regels zijn helder en zijn getoetst aan de Nederlandse wet- en regelgeving. En ze gelden voor iedereen die bij, of namens, Ressort Wonen werkt.

Integriteitscode

In onze integriteitscode  staat hoe we binnen Ressort Wonen met elkaar en met onze klanten willen omgaan. Ook de aannemers horen zich aan deze gedragscode te houden.

Klokkenluiderregeling

De klokkenluiderregeling geeft medewerkers de mogelijkheid om een overtreding intern te melden. Medewerkers moeten zich vrij voelen om een overtreding in de organisatie te melden. De regeling biedt de melder, de ‘klokkenluider’, bescherming.

Onder overtreding verstaan we onder andere een overtreding van de wet- en regelgeving, van een gedragscode of van andere richtlijnen die binnen Ressort Wonen gelden. Maar bijvoorbeeld ook diefstal, frauduleuze praktijken in de boekhouding of het aannemen van ‘smeergeld’ vallen hieronder.

De regeling past binnen onze bedrijfscultuur, waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan.

Overige reglementen

Ressort Wonen heeft ook beleidsregels opgesteld die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookiebeleid Ressort Wonen

Op onze website maken wij gebruik van cookies. In ons cookiebeleid lees je hierover meer.

Protocol Datalekken

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is een datalek nooit 100% uit te sluiten. Hoe wij hiermee omgaan, kun je lezen in ons protocol meldplicht datalekken.

Privacybeleid

In ons privacybeleid kun je lezen hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

De regels zijn helder en zijn getoetst aan de Nederlandse wet- en regelgeving. En ze gelden voor iedereen die bij, of namens, Ressort Wonen werkt.